top of page

Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene bepalingen

1. Identiteit van de ondernemer

Lieselien Sleeuwaert

MOOVV

Ketelbuiserstraat 124

8810 Lichtervelde

Telefoonnummer: 0456 05 91 45

Emailadres: lieselien@moovv.be

Ondernemingsnummer: 0761733179

 

Alle rechtsverhoudingen tussen Lieselien Sleeuwaert, zelfstandig (ver)bouw- en interieurcoach, met adres te Ketelbuiserstraat 124, 8810 Lichtervelde, België, en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. U kunt Lieselien steeds bereiken via het e-mailadres lieselien@moovv.be of via de telefoon op het nummer 0456 05 91 45 in geval van verdere vragen.

 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, werkzaamheden en goederen door of namens de dienstverlener. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.

3. Privacy

De klant geeft MOOVV de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar klantenbestand. MOOVV beschermt de  persoonsgegevens zo goed als mogelijk, overeenkomstig de toepasselijke privacy wetgeving. Lieselien verwijst dienaangaande naar haar privacy policy, dewelke via de homepage van www.moovv.be kan worden geconsulteerd en geacht wordt integraal deel uit te maken van deze algemene voorwaarden.

 

4. Intellectuele eigendom

MOOVV behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en materialen en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant mag de overgemaakte uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Te denken valt aan het gebruik van een gepersonaliseerd werkdocument. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal of boekvoorstelling/lezing is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerwijze openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven.

MOOVV behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie. MOOVV zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al de communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij MOOVV, hetzij bij de toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

5. Wijziging

Lieselien Sleeuwaert behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze algemene voorwaarden werden voor het laatste op 12/02/2024 geüpdatet. Op lopende overeenkomsten blijven evenwel de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

 

Bepalingen m.b.t. het individueel traject

 

6. Algemene voorwaarden

In geval van een individueel traject worden deze algemene voorwaarden ten laatste aan de klant ter aanvaarding overgemaakt bij de overhandiging van de overeenkomst en maken integraal deel uit van de overeenkomst.

 

In geval van conflict tussen de overeenkomst, dan wel uitnodiging tot definitieve samenwerking enerzijds en de algemene voorwaarden anderzijds hebben de bepalingen van de overeenkomst dan wel samenwerking voorrang.

 

7. Prijsbepaling

​MOOVV start de werkzaamheden in geval van een individueel traject met een kennismakingsgesprek waarbij bepaald wordt wat de klant wenst als dienst. Hierbij wordt een plan van aanpak, met het aantal sessies die nodig zijn om het doel van de klant te verwezenlijken, opgesteld. De prijs voor een eerste adviserend gesprek is zoals vastgesteld op de website. Op 12 februari 2024 is deze bepaald op 95,00 euro. MOOVV behoudt zich het recht deze prijs te allen tijde te wijzigen. Indien deze wijziging plaatsvindt ten tijde van een bestaande overeenkomst zal de prijs bepaald worden op hetgeen dat op deze dag vermeld staat in de algemene voorwaarden. MOOVV is een onderneming die vrijgesteld is van BTW. Alle prijzen zoals vermeld op de factuur die ontvangen wordt door de klant is daarbij de effectieve prijs dat dient betaald te worden aan MOOVV. Extra uren worden vergoed aan een prijs per uur in euro zoals vermeld in de overeenkomst. Er is een kilometervergoeding voor de verplaatsing vastgesteld op 0,35 euro, indien de verplaatsing meer dan 40 km bedraagt is er een forfaitaire vergoeding van 25 euro voorzien. Indien de verplaatsing meer dan 80 km heen- en terug is wordt de vergoeding vastgesteld op 50 euro. Teneinde het traject krijgt de klant de factuur met het resterende te betalen bedrag toegestuurd. 

8. Overeenkomst

Bij overeenkomst van de uit te voeren prestaties van MOOVV is de klant gehouden tot ondertekening van het overeenkomst document. MOOVV behoudt er zich aan de taken uit te voeren binnen een geringe termijn. Bij gebreke hieraan heeft het gedane voorstel van MOOVV een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen na de datum van de overeenkomst. Het omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden.

9. Totstandkoming samenwerking

​Elke samenwerking komt pas tot stand na (I) de ontvangst van de aanvaarding van het kennismakingsgesprek, en daarna na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de overeenkomst (indien van toepassing) door de klant én (II) de ontvangst van het betaalde voorschot (indien van toepassing). Eventuele verlengingen of aanvullingen of wijzigingen (bv. plaats van uitvoering) van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door MOOVV. Ter verduidelijking, deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt in het plan van aanpak/offerte blijven van toepassing op iedere verlenging, aanvulling of wijziging.

 

10. Professionaliteit en onderaannemers

MOOVV verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. MOOVV is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

Indien MOOVVV zich voor de uitvoering van de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door medewerkers (onderaannemers), dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de klant vragen.

 

11. Confidentialiteit

Voor MOOVV staat respect en discretie centraal. Wanneer MOOVV voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op derden (onderaannemers) - steeds na voorafgaandelijke toestemming door de klant - worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. MOOVV is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

 

12. Medewerking klant

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht MOOVV van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie. MOOVV kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur met betrekking tot het individuele traject niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

 

13. Annulatieregeling

MOOVV is er zich bewust van dat situaties kunnen voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij annulering tot zeven (7) kalenderdagen voor de geplande sessie, moet de klant  alsnog 10% van de prijs van de sessie(s) betalen. Bij annulering na zeven (7) kalenderdagen voor de geplande sessie, moet de volledige prijs betaald worden. Indien MOOVV al bepaalde kosten (bv. aankoop materiaal) zou gemaakt hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze kosten steeds integraal vergoed te worden. Ook kan MOOVV steeds een hogere vergoeding vragen in het uitzonderlijke geval haar schade hoger zou zijn.

MOOVV zal het reeds betaalde voorschot steeds terugbetalen in geval van annulatie door MOOVV bijvoorbeeld omwille van ziekte of slechte weersomstandigheden. MOOVV kan desgewenst evenwel ook vragen om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum.

 

14. Betalingen

De facturen van MOOVV zijn betaalbaar op het adres van MOOVV via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting. Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO en exclusief andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen.

​MOOVV behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. MOOVV  is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.

​De facturen van MOOVV zijn betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien MOOVV geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet. Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van MOOVV verbonden aan de invordering van de schuld.

​​

15. Aanvaarding opdracht

De uitvoering zal als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven (7) kalenderdagen zijn verstreken na MOOVVs laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen over te maken.

 

16. Opschorting/ontbinding

De opdrachtgever kan ten allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits betaling van het honorarium voor de uitgevoerde prestaties en een schadeloosstelling van 50% van het honorarium verbonden aan het overblijvend deel van de opdracht van de ontwerper.

Opeisbaarheid van het honorarium:

- 10% na het ondertekenen van de overeenkomst

- 20% na de 1ste fase - Verkennen

- 20% na de 2de fase - Inspireren

- 20% na de 3de fase - Beleven

- 40% na de 4de fase - Realiseren

- saldo bij de voltooiing van de opdracht

 

MOOVV kan eenzijdig belissen de overeenkomst te verbreken. Het honorarium voor de geleverde prestaties is verworven.

MOOVV en de klant hebben beiden uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in de volgende gevallen:

- schending door de klant of MOOVV van de verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte;

- ingevolge faillissement, onbekwaamverklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant of MOOVV.

​De opschorting/ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door MOOVV dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen MOOVV en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Lieselien Sleeuwaert dan wel de klant.

 

17. Aansprakelijkheid

MOOVV verbindt zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat. De aansprakelijkheid van MOOVV is te allen tijde beperkt tot drie (3) keer de gefactureerde bedragen inclusief BTW.

  • Er wordt wederzijds aangenomen dat de ontwerper geen enkele verantwoordelijkheid in solidum draagt voor de fouten van andere bouwpartners die tussenkomen bij de uitvoering van de werken.

  • De ontwerper kan niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet in ondergeschikte orde, voor verborgen gebreken van materialen, leveringen, onderdelen en van hun opgelegde werking.

  • Het door de opdrachtgever opgegeven budget geldt enkel als raming. De ontwerper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het budget bij eventuele latere uitvoering.

In sommige gevallen is het MOOVV evenwel niet toegestaan de voormelde beperking in te roepen, met name in geval van:

  • een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden;

  • fout met overlijden of lichamelijk letsel tot gevolg.

 

MOOVV sluit de aansprakelijkheid voor de schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld of degene die de opdracht voor haar uitvoert, daarmee niet uit. Indirecte schade dient MOOVV evenwel nooit te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.

18. Klachtenregeling en geschillen

MOOVV hoopt natuurlijk steeds dat alle klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over de diensten, kan je MOOVV contacteren via lieselien@moovv.be. MOOVV doet er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die MOOVV afsluit met de klant, ongeacht de woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via http://ec.europa.eu/odr.

 

19. Beeldmateriaal

Tijdens een opdracht kunnen foto’s, video’s (op)genomen worden, dewelke MOOVV kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat u hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken.

Slotbepalingen

 

20. Overmacht

Alle elementen die, buiten de wil van MOOVV dan wel de klant, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van MOOVV dan wel de klant de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs), ziekte van naaste familieleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog zullen beschouwd worden als overmacht. MOOVV/de klant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten zijn of haar wil of controle. Overmacht geeft MOOVV dan wel de klant daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

 

21. Splitsbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en MOOVV, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen.

 

22. Toepasselijke recht en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen MOOVV en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen MOOVV en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar MOOVV gevestigd is.

bottom of page