top of page

Privacy policy

MOOVV vindt de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren en wat je privacy-rechten zijn.

 

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid is geldig voor alle persoonsgegevens die je met MOOVV deelt door op eender welke manier met ons in contact te komen. Dit kan door gebruik te maken van onze website, contactformulieren, tools en apps maar evenzeer door een bezoek aan een workshop, trade event of door elektronisch (of telefonisch)contact in welke vorm dan ook.  Persoonsgegevens van ex-klanten en prospecten worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform dit privacybeleid.

 

2. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

MOOVV verwerkt enkel de strikt noodzakelijke persoonsgegevens die je als gebruiker zelf doorgeeft. Dit kan telefonisch, schriftelijk, elektronisch of mondeling gebeuren.

 

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

MOOVV gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het correct verwerken van offertes, bestellingen, leveringen en plaatsingen. Indien je door het invullen van een formulier ingeschreven wordt op een mailinglijst zal je hierover geïnformeerd worden.

 

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

MOOVV bewaart je persoonsgegevens zolang het nodig is om de ondersteuning te bieden op de diensten of producten die aangekocht zijn. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en kan soms heel kort zijn.
Na afloop van de toepasselijke wettelijke bewaartermijn(en) worden je persoonsgegevens gearchiveerd. Op expliciete aanvraag kunnen je persoonsgegevens gewist worden. Zie punt 7 van dit privacybeleid.

 

5. Recht van inzage

Je hebt het recht om op ieder ogenblik van MOOVV te vernemen over welke persoonsgegevens wij van jou beschikken. Dit kun je aanvragen door telefonisch contact op te nemen met MOOVV op het nummer 0485 57 35 60 of  per mail lieselien@moovv.be.

 

6. Recht op verbetering van persoonsgegevens

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten rechtzetten.

Neem contact met mij op via lieselien@moovv.be.

 

7. Recht op gegevenswissing

Je hebt het recht om in de volgende gevallen je persoonsgegevens te laten verwijderen:
– Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.
– Je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
– Je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.
– Je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. – Je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

 

Houd er rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of omdat we van rechtswege verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

Om je persoonsgegevens te wissen volstaat het om contact op te nemen met MOOVV via mail lieselien@moovv.be of

telefonisch 04 85 57 35 60

bottom of page